Polityka prywatności

Polityka Prywatności / Polityka Cookies

Ilekroć w Polityce mowa jest o:

 1. Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa przedsiębiorstwa: APIK SP. Z O. O. z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100, Os. Bolesława Chrobrego 7/51, z oddziałem przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz NIP: 5581869310 REGON: 380844692 Adres kontaktowy: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz Email kontaktowy: biuro@apik.com.pl Telefon kontaktowy: +48736067981 Komunikator kontaktowy: +48736067981

 2. Serwis – oznacza to witrynę internetową pod nazwą https://www.apik.com.pl

 3. Użytkowniku – oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.

 4. Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.

 5. Danych osobowych – oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.

 2. ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest – APIK SP. Z O. O. z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100, Os. Bolesława Chrobrego 7/51, z oddziałem przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz NIP: 5581869310 REGON: 380844692 KRS: 0000741981 Adres kontaktowy: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz Email kontaktowy: biuro@apik.com.pl Telefon kontaktowy: +48736067981

 3. ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. Dane firmowe,

  4. Telefon kontaktowy,

  5. Temat,

 4. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:

  1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

  2. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

  4. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

  5. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne.

 5. Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do ADO.

 6. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem innych niż niezbędne pliki cookies, o jakich mowa w pkt 3) Polityki Cookies, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 7. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika

  1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,

  2. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.

 8. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.

 2. Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT

 3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:

  1. Niezbędne pliki cookie – są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.

  2. Funkcjonalne pliki cookies – pomagają wykonywać określone funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  3. Wydajnościowe pliki cookie – służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga w zapewnieniu odwiedzającym lepszego doświadczenia użytkownika.

  4. Analityczne pliki cookie – służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.

  5. Reklamowe pliki cookie – służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.

  6. Inne nieskategoryzowane pliki cookie – to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.

 4. Wykaz plików cookies

 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu. Modyfikacja możliwa jest także za pośrednictwem formularza ustawień plików cookies

 6. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Klauzula informacyjna dla Użytkownika Serwisu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: APIK SP. Z O. O. z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100, Os. Bolesława Chrobrego 7/51, z oddziałem przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@apik.com.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu: prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO., wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne. Przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z przepisami nw. aktów i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich realizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot świadczący usługi rachunkowo – kadrowe.

Dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz przez po tym okresie przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna w związku z działaniami marketingowymi

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: APIK SP. Z O. O. z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100, Os. Bolesława Chrobrego 7/51, z oddziałem przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 2, III piętro, 85-092 Bydgoszcz Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@apik.com.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług lub w celu przesyłania krótkich wiadomości zawierających życzenia.

W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email lub innych środków komunikacji elektronicznej określonych w formularzu a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podstawę prawną stanowi także: Art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich zrealizowania.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot wykonujący marketing bezpośredni, działający w imieniu ADO.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada data na usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.